Huishoudelijk reglement

TIOS

TIOS (Tennis Is Ons Streven) is opgericht op 21 september 1970. TIOS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB www.knltb.nl). Het verenigingsjaar van TIOS is gelijk aan het kalenderjaar.

TIOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 420271011. Het postadres is postbus 80, 4254 ZH Sleeuwijk. De statuten vindt men bij appendix A. De website van TIOS met veel actuele informatie is: www.tvtios.nl .

LIDMAATSCHAP

De vereniging kent drie lidmaatschappen: pupillen, junior- en seniorleden.

Pupil ben je t/m 11 jaar, junior ben je t/m 17 jaar. 

Na betaling van het lidmaatschapsgeld wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Op deze pas staat tevens de speelsterkte vermeld voor zowel enkel- als dubbelspel. De speelsterkte wordt bepaald volgens het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS)van de KNLTB. Bij bezoek aan het tennispark en deelname aan toernooien en/of competitie moet men deze pas bij zich hebben.

Met de spelerspas kan een baan en speeltijd worden gereserveerd op het afhangbord in de (voor leden toegankelijke) hal van het clubhuis.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch aan het eind van een kalenderjaar verlengd voor het volgende kalender jaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de secretaris voor het begin van een nieuwe kalenderjaar.

CONTRIBUTIE

De jaarlijkse contributie is:                                                  

Seniorlid

€ 120,00

Juniorlid

€   70,00

Pupil

€  50,00

Betaling van de contributie geschiedt door middel van een toegezonden nota. Bij het niet betalen van de contributie zal een incasso bureau worden ingeschakeld. Ook kan het bestuur de ledenvergadering voorstellen de wanbetaler als lid te royeren.

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen naast de contributie eenmalig entreegeld:

Entreegeld - Senior

€ 15,00

Entreegeld – Pupil/Junior

€ 10,00

Wordt men lid tijdens het jaar dan wordt de contributie naar rato betaald volgens het onderstaande schema:

Lid worden in:

Percentage van de contributie

Januari, februari, maart

100%

April, mei, juni

90%

Juli, augustus, september

60%

Oktober, november, december

30%

Geblesseerde leden

Leden, die op medisch advies een volledig kalenderjaar niet mogen/kunnen tennissen krijgen reductie op de contributie. Zij behoeven slechts € 36.00 te betalen. Dat betekent wel dat dan het gehele kalenderjaar niet getennist mag worden. Wil men dat toch, dan dient alsnog het restant van de contributie betaald te worden.

Tennispark

Het tennispark van TIOS bevindt zich aan de Griendweg 19 te Sleeuwijk. Het clubhuis is telefonisch bereikbaar onder nummer 0183-302713. Het park heeft 6 verlichte kunstgrasbanen, een oefenmuur, een clubhuis en twee terrassen. Het betreden van het park en het bespelen van de banen is geheel voor eigen risico.

Parkeren

Er is parkeergelegenheid voor auto’s in de daartoe bestemde vakken bij de ingang van het tennispark of bij het zwembad. In verband met de eventuele bereikbaarheid van ambulance, brandweer e.d. mag u uw auto niet voor het toegangshek plaatsen.

Fietsenstalling

Een ruime fietsenstalling bevindt zich binnen het hek. Wel moet het looppad naar het clubhuis en de terrassen worden vrijgehouden.

Verlichting

Dankzij het kunstlicht is het mogelijk iedere avond behalve op zondag tot 23.00 uur te spelen. De verlichting kan worden ingeschakeld in de kast in de gang van het clubgebouw naast de kantine deur. Op de deur van de kast staat een instructie hoe het licht ingeschakeld moet worden. Het is belangrijk dat deze instructie opgevolgd wordt om het vroegtijdig doorbranden van de lampen te voorkomen.

Toegang toiletten en lichtinstallatie

Als het clubgebouw gesloten is, kunt u zich toegang verschaffen tot bovengenoemde ruimtes met uw KNLTB-pas in de kaartlezer van de toegangsdeur.

Reserveren van banen en speeltijd (Digitaal afhangsysteem)

In de hal van het clubgebouw hangt het digitale afhangscherm. Op dit scherm zijn de baannummers en speelperioden aangegeven. Met de KNLTB lidmaatschapspas kan men voor een single 45 minuten speeltijd reserveren en voor een dubbel 60 minuten voor een bepaalde baan. Het gebruik van de banen wordt gereglementeerd d.m.v. het banenreglement (zie appendix A)

Houdt het park schoon

Maak gebruik van de aanwezige afvalbakken, vooral voor kauwgom en peuken. Breng kopjes, glaswerk, flessen, etc. terug naar de bar. Daarmee houdt u het park mooi en schoon. Plastic flesjes a.u.b in de daarvoor bestemde bakken plaatsen.

E.H.B.O.-trommel

Deze bevindt zich in de kantine, links onder de bar. Hij is alleen beschikbaar tijdens de openingsuren van de kantine.

 

A.E.D

In de hal hangt een A.E.D. (defibrillator). Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. Een aantal leden heeft een cursus ‘reanimeren’ gevolgd en is in staat dit toestel te hanteren. De namen van deze personen zijn te vinden op een lijst die hangt naast het toestel.

 

Gebruik van de banen

De in 2005 nieuw aangelegde kunstgrasbanen zijn het gehele jaar bespeelbaar. Indien er (weers)omstandigheden zijn waardoor het bespelen van de banen niet verantwoord is, dan zal dit worden aangegeven door het plaatsen van een bord met de tekst:

“De Banen zijn gesloten”.

Het niet bespeelbaar zijn van de banen wordt ook op de TIOS website www.tvtios.nl vermeld. In het clubblad, website en op het afhangbord wordt aangegeven wanneer en welke banen zijn gereserveerd voor tennislessen, KNLTB-competities, clubcompetities, activiteiten, enz. Op de donderdagavond vanaf 20.15 uur is het park gereserveerd voor de “hutselavond”.

Tenniskleding

Het dragen van tennis- c.q. sportkleding en voor kunstgras geëigende tennisschoenen is verplicht. Vraag uw vakhandelaar naar schoeisel dat geschikt is voor het bespelen van kunstgrasbanen. Voor spelen van tenniswedstrijden in KNLTB verband geldt er een additioneel kledingvoorschrift (zie website)

 

Clubgebouw

Kantinedienst

Het draaien van kantinediensten door de leden is als volgt gereglementeerd:

  • In principe draait elk seniorlid van 18 jaar en ouder bardienst.
  • Het is niet toegestaan de dienst aan een niet-lid of juniorlid over te dragen.
  • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te schenken aan personen die jonger zijn dan 16 jaar.
  • De bardiensten worden bekend gemaakt op de website.
  • Een lid dat voor aanvang van het verenigingsjaar te kennen geeft geen bardienst te willen draaien, betaalt een afkoopsom van € 60,00 per jaar.
  • Een lid dat verzuimt kantinedienst te draaien en niet voor een vervanger heeft gezorgd, krijgt een boete van € 40,00 per niet gedraaide kantinedienst.

Betaling van consumpties

Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend, bij voorkeur cashless. 

Sluitingstijd

Aangezien het tennispark omzoomd is door woningen, moet om geluidsoverlast en klachten te voorkomen, de sluitingstijd van 23.00 uur strikt worden nageleefd. De captain van de week is verantwoordelijk voor het aanhouden van de sluitingstijd.

Voor speciale festiviteiten zal vergunning worden aangevraagd voor verruiming van de sluitingstijd.

TennisTraining

De trainingen bij TIOS worden gegeven door tennisschool Bas-Ta uit Gorinchem. Om aan de trainingen deel te kunnen nemen, moet u lid zijn van TIOS. Een uitzondering hierop betreft de lessen in het kader van "Maak Kennis met Tennis". U kunt zich opgeven voor de lessen via de website van de tennisschool.
De betalingen lopen ook via de tennisschool, tenzij anders wordt bepaald.

 

KNLTB competities

Elk jaar zijn er spelers van TIOS actief in de verschillende KNLTB competities die op het park worden gespeeld.

In zowel het voorjaar als het najaar worden er landelijke- en districtscompetities gespeeld voor zowel junioren als senioren.

Leden, die aan de competitie willen deelnemen, kunnen zich aanmelden d.m.v. een formulier dat in het clubblad wordt gepubliceerd of op de website.

Hutselen

Elke donderdagavond wordt er “gehutseld”. Op deze avond spelen de ervaren en minder ervaren spelers met en tegen elkaar. De indeling gebeurt door middel van het hutselen van de pasjes. Juist voor nieuwe leden en MKMT- leden) een prima gelegenheid om de vereniging en medeleden beter te leren kennen.

Winteractiviteiten

Tijdens de wintermaanden is er een interne wintercompetitie. Tijdens de winter zullen er ook andere activiteiten georganiseerd worden. Deze worden bekend gemaakt in de Nieuwsbrief (Digitale Ins & Outs) en op de website.

JEUGD

Tios beschikt over een Jeugdcommissie die verscheidene activiteiten organiseert voor de jeugdleden gedurende het jaar. In het jeugdplan is o.a. een jaarplanning opgenomen waarin de activiteiten vermeld staan. Het jeugdplan is te vinden op de website van Tios (www.tvtios.nl)

TIOS open

Elk jaar in juni organiseert de verenging een open toernooi, dat toegankelijk is voor alle leden die lid zijn van de KNLTB. Dit toernooi geniet een uitstekende reputatie in de regio en trekt vele tennissers van andere verenigingen en hun supporters.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen worden gespeeld in september. De specifieke data bekend gemaakt op de website.

Clubblad Ins & Outs

Ins & Outs is de Digitale Nieuwsbrief van de vereniging en verschijnt  6 keer per jaar. Het is bedoeld om de leden te informeren over evenementen, bardiensten, etc.  Elk lid ontvangt de digitale nieuwsbrief op het mailadres wat bekend is bij de ledenadministratie.

Sponsoring

Net zoals elke andere sport vereniging kan TIOS niet bestaan zonder sponsors. De sponsormogelijkheden zijn:

Reclameborden

Deze borden, materiaal 6 mm trespa, worden langs de baan geplaatst en hebben een afmeting van 300 x 75 cm. De huurkosten voor de plaats bedragen € 170,- per jaar. De sponsor is verantwoordelijk voor de productie en het aanleveren van de borden.

 

 

 

 

 

 

Website vermelding:

Een banner plaatsen op onze website www.tvtios.nl is ook mogelijk, het formaat is
468 pixels breed x 60 pixels hoog en maximaal 40 Kb groot.
De kosten hiervoor bedragen € 75,00 per jaar. De sponsor is verantwoordelijk voor
de digitale aanlevering van het logo.

Bent u geïnteresseerd in de statuten van de vereniging, dan kunt u deze vinden op onze website www.tvtios.nl.